Jdi na obsah Jdi na menu
 

Co už všechno umíme, co se ještě naučíme
(květen – červen, červenec, srpen)

Oblast poznání : hospodářská, domácí, exotická zvířata, technika, zajímavé fyzikální jevy, povolání, řemesla, sporty, z čeho jsou věci kolem nás, cestování, naše město, naše země, léto v přírodě, činnosti lidí


Vzdělávací cíle :
- rozvíjení poznatků o svém těle, jeho ovládání, rozvíjení zdatnosti, hrubé motoriky
- zvládat jemnou motoriku
- zvládat sebeobsluhu, uplatňovat hygienické návyky, správně stolovat
- uvědomovat si základní potřebu jíst a pít
- zvládat jednoduché pracovní úkony
- učit se dovednosti vést rozhovor
- aktivně používat nová slova
- zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu
- porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku, zopakovat ji
- popsat většinu toho, čím je dítě obklopeno
- zazpívat píseň ve správném rytmu se správnou intonací
- rozvíjet myšlenkové operace, paměť, udržet záměrně pozornost
- umět hledat potřebné informace a pracovat s nimi, uvědomovat si co je příjemné, co nepříjemné
- odhadnout co zvládne, uvědomovat si svoje přednosti i nedostatky, přiznat chybu
- prožívat radost ze zvládnutého, poznaného
- rozlišovat citové projevy v důvěrném i cizím prostředí, chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi
- zapojit se do hry a respektovat přijatá pravidla, přizpůsobovat své chování, spolupracovat, vytvářet příjemnou atmosféru
- vnímat co potřebuje druhý, vycházet mu vstříc, respektovat rozdílné vlastnosti, schopnosti, dovednosti
- bránit se projevům násilí, posměchu, ubližování
- zacházet šetrně s hračkami, knížkami, veškerými pomůckami
- adaptovat se na prostředí školy a jeho běžné proměny
- vytvářet základy estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře
- orientovat se bezpečně v okolí školy
- osvojit si elementární poznatky o rodině
- chovat se slušně a zdvořile k dospělým i dětem, vážit si jejich práce a úsilí
- pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat
- chránit své zdraví (dopravní situace, hry, stravování)
- vnímat pestrost světa, jeho proměnlivost i řád
- pomáhat pečovat aktivně o své prostředí
- učit se spoluvytvářet zdravé a bezpečné prostředí

zpět